Algemene Voorwaarden

Trainers Paard en Gedrag

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Trainers Paard en Gedrag: Professionele trainers die als zelfstandige ondernemers samenwerken om hun diensten landelijk te promoten en aan te bieden.

Eigenaar: elke trainer is onderdeel van Trainers Paard en Gedrag.

Opdrachtgever: Eigenaar van een of meerdere paarden, zijnde de natuurlijke persoon, rechtspersoon of zelfstandige, die een overeenkomst aangaat.

Het paard: paard of de pony waarop een overeenkomst betrekking heeft.

 

1. Algemeen 

1.1  In principe worden overeenkomsten voor een trainer op locatie direct met de zelfstandig werkende trainer  gemaakt en hanteert deze zijn eigen algemene voorwaarden die in plaats komen van de Algemene Voorwaarden Trainers Paard en Gedrag.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op  overeenkomsten die door Trainers Paard en Gedrag worden aangegaan, behoudens afwijkingen van deze voorwaarden, welke door Trainers Paard en Gedrag uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
1.3  Overeenkomsten worden in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de overeenkomst naar haar aard van tijdelijke duur is. 

1.4  Acceptatie van een overeenkomst houdt in dat opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever.
1.5  Afname van diensten geschiedt uitsluitend op eigen risico.
1.6 Tijdens het berijden van een eigen paard dat wordt bereden tijdens een training, bij het assisteren bij een training of krijgen van instructie is het dragen van een veiligheidscap en geschikt schoeisel verplicht. Trainers Paard en Gedrag is niet aansprakelijk voor het niet naleven van deze regel. 

1.7 Trainers Paard en Gedrag stelt geen diagnoses en iedere vorm van training is op geen enkele manier een vervanging voor de zorg van een dierenarts. 


2. Verantwoordelijkheden Opdrachtgever 

2.1 De Opdrachtgever of een vertegenwoordiger daarvan is zoveel mogelijk aanwezig tijdens de training van het paard, en laat zich tenminste goed op de hoogte houden van de vorderingen.

2.2 De Opdrachtgever informeert Trainers Paard en Gedrag naar eigen kunnen volledig over de gezondsheidstoestand (mentaal en fysiek) van het paard, alvorens aan een training wordt begonnen.

2.3 In training (in volpension) staande paarden dienen te zijn gevaccineerd volgens de daarvoor geldende regels van de Koninklijke Nederlands Hippische Sportfederatie (KNHS). Voorts dienen in training staande paarden te zijn ontwormd en vrij te zijn van (besmettelijke) ziektes.
2.4 Het originele paspoort van het paard zal bij aankomst van het paard door opdrachtgever aan de trainer van Trainers Paard en Gedrag worden overhandigd. Opdrachtgever zorgt ervoor dat het paard is voorzien van een chip en dat het paard is geregistreerd, overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving terzake de identificatie en registratie van paarden. Opdrachtgever vrijwaart Trainers Paard en Gedrag voor alle schade (inclusief kosten en boetes), die Trainers Paard en Gedrag lijdt als gevolg van schending door opdrachtgever van voornoemde wet- en regelgeving. 

2.5 Opdrachtgever is (en blijft) ook gedurende de overeenkomst met Trainers Paard en Gedrag bij pensionstalling zelf verantwoordelijk voor tijdige periodieke entingen en ontwormen van het paard en dient daar ook verder zelf voor zorg te dragen. In overleg met de opdrachtgever kan Trainers Paard en Gedrag in een voorkomend geval voor ontwormen zorgdragen. De kosten hiervan zullen aan Opdrachtgever worden doorberekend. 

 

3. Prijzen: 

3.1 Trainers Paard en Gedrag hanteert prijzen die afhankelijk zijn van de diensten die de Opdrachtgever van Trainers Paard en Gedrag wenst te betrekken. De prijzen worden mondeling en/of schriftelijk vermeld en overeen gekomen. Indien anders overeengekomen staat dit op de overeenkomst welke bij ingang van de door Trainers Paard en Gedrag te leveren dienst is ondertekend en overhandigd. 

3.2 Prijzen zijn altijd beperkt tot de daar beschreven dienst. Bijkomende kosten bij in training staande paarden als veterinaire zorg, vervoer en stalling, trailerhuur e.d. zijn nooit bij de prijs inbegrepen en worden apart aan de opdrachtgever gefactureerd. 

3.3 Trainers Paard en Gedrag heeft het recht om de prijzen te verhogen of aan te passen. Deze verhoging wordt een maand voor het ingaan van de prijsverhoging schriftelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt. De opdrachtgever heeft, indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging, het recht de overeenkomst op te zeggen, met inachtneming van de bij de afgenomen dienst behorende opzegtermijn. 

3.4  Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de Opdrachtgever doorberekend.
3.5  In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten, zullen de geboekte uren als vanzelfsprekend niet in rekening gebracht worden.

4. Betaling en annulering: 

4.1  Betaling vindt plaats in contanten dan wel door overmaking van het verschuldigde bedrag door middel van een digitaal betaalverzoek danwel op het in de factuur aangegeven bankrekeningnummer.
4.2  Annulering van eenmalige opdrachten dient uiterlijk 1 kalenderdag voor de afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Daarbij wordt door Trainers Paard en Gedrag 15% van de overeengekomen vergoeding voor de te annuleren dienst(en) bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Trainers Paard en Gedrag gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.
4.3  Er is geen mogelijkheid tot terugvorderen van het betaalde bedrag. 

 

5. Verzuim 

5.1 De Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim, door het enkele feit van niet-betaling op de in de factuur vermelde vervaldag of het verstrijken van de betalingstermijn. 

5.2 Over de niet tijdig verrichte betaling is de opdrachtgever, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, vanaf het verstrijken van de hierboven genoemde vervaldag tot aan de datum van algehele voldoening, de wettelijke rente verschuldigd. Een en ander onverminderd de verdere rechten welke Trainers Paard en Gedrag heeft.
5.3 Alle kosten, ontstaan ten gevolge van de gerechtelijke of buiten-gerechtelijke vorderingen tot nakoming, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
5.4 Wanneer de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt heeft Trainers Paard en Gedrag het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. 

5.5 Trainers Paard en Gedrag heeft het recht van terughouding (recht van retentie), wanneer de Opdrachtgever tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt. 

 

6. Aansprakelijkheid Trainers Paard en Gedrag

6.1 Trainers Paard en Gedrag is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op haar terrein of terrein van derden en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door Trainers Paard en Gedrag aangeboden diensten. Hetzelfde geldt voor het berijden van het paard door (of namens) Opdrachtgever bij en onder begeleiding van Trainers Paard en Gedrag. 

6.2 Trainers Paard en Gedrag is niet aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. 

6.3 Trainers Paard en Gedrag is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van opzet of grove schuld van medewerkers en vrijwilligers van Trainers Paard en Gedrag. 

6.4 Trainers Paard en Gedrag is niet aansprakelijk voor het niet behalen van het gewenste trainingsresultaat, noch voor gedragsveranderingen of andere problemen die na het afnemen van diensten van Trainers Paard en Gedrag tot uiting komen. 

6.5 Trainers Paard en Gedrag is slechts dan ten opzichte van de Opdrachtgever aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens Trainers Paard en Gedrag, die in ernstige strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf dient te worden betracht. 

6.6 De aansprakelijkheid van Trainers Paard en Gedrag voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Trainers Paard en Gedrag zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor genoemde verzekering mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Trainers Paard en Gedrag in het desbetreffende jaar aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedrag.

 

7. Aansprakelijkheid opdrachtgever en verzekering 

7.1 De Opdrachtgever is jegens Trainers Paard en Gedrag aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, zijn gezinsleden, zijn gasten en zijn dieren. 

7.2 De Opdrachtgever dient al zijn roerende zaken, waaronder begrepen zijn paard, op basis waarvan de dienstverlening van Trainers Paard en Gedrag betrekking heeft, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade. Alsmede dient hij, met betrekking tot zijn paard, op basis waarvan de dienstverlening van Trainers Paard en Gedrag betrekking heeft en het paard staat in pension bij één van de trainers van Trainers Paard en Gedrag, een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient het risico van het bezit van het paard te verzekeren, tevens wanneer het paard bij derden is gestald en/of door derden wordt getraind. 

 

8. Training 

8.1  Trainers Paard en Gedrag houdt zich bezig met het africhten en trainen van paarden van derden in pension en op locatie van derden.

8.2 Africhting/training en stalling van het paard en overige af te nemen diensten is volledig op eigen risico van opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor het betreden van de stal en het terrein van waaruit Trainers Paard en Gedrag werkt en het volgen van instructie. Opdrachtgever blijft dan ook verantwoordelijk voor schade aan het paard, goederen behorende bij het paard of schade veroorzaakt door het paard aan derden. 

8.3 Ten aanzien van de africhting/training van het paard rust op Trainers Paard en Gedrag een inspanningsverplichting. Indien het paard in pension staat, zal Trainers Paard en Gedrag het paard van Opdrachtgever naar behoren huisvesten, verzorgen en naar zijn beste inzicht en vermogen africhten/trainen passend bij de leeftijd, het niveau, en de kwaliteiten van het paard. Elke trainer hanteert hiervoor ook zijn eigen algemene voorwaarden.
8.4 In het kader van de africhting/training kan het paard tevens worden getraind op de openbare weg en/of worden gelongeerd. Ook kan het paard tijdens het verblijf bij Trainers Paard en Gedrag vrije beweging krijgen in de paddock.
8.5 De trainer met wie de Opdrachtgever een overeenkomst heeft ,van Trainers Paard en Gedrag, is de aangewezen persoon die het paard africht/traint. Daarnaast kan een collega van Trainers Paard en Gedrag ondersteunende werkzaamheden verrichten waaronder o.a. assisteren bij schriktraining, trailerladen of zadelmak maken, dit naar inzicht van de trainer van Trainers Paard en Gedrag.
8.6 Indien een paard in pension staat, houdt Trainers Paard en Gedrag Opdrachtgever regelmatig op de hoogte van de vorderingen van het paard. Opdrachtgever kan het paard bij Trainers Paard en Gedrag komen bezoeken na telefonische afspraak. Het bijwonen van een training is op afspraak mogelijk. Elke trainer hanteert hiervoor ook zijn eigen voorwaarden.

8.7 Indien een paard in pension staat zal veterinaire zorg worden verleend naar inzicht van Trainers Paard en Gedrag noodzakelijk is. De kosten hiervan zullen worden gefactureerd aan de Opdrachtgever.

8.8 Trainers Paard en Gedrag behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht, de trainingen stil te leggen danwel vroegtijdig te beëindigen vanwege veiligheidsrisico’s en naar eigen inzicht wel of geen restitutie van de betaalde tarieven te verlenen. 

8.9 Tijdens de trainingen kan er voor promotie doeleinden beeld/ geluidsmateriaal gemaakt worden. Indien daar bezwaar tegen is, meldt de Opdrachtgever dit schriftelijk vooraf gaand aan de training. 

 

9.Stalling 

9.1 Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd aangaande de huur van stalling of pensionstalling geldt een wederzijds opzegtermijn van 1 kalendermaand waarbij een opgaaf van redenen niet is verplicht tenzij schriftelijke anders is overeengekomen.

9.2 Het bedrag is inclusief stalling, kracht- en ruwvoer, uitmesten en verzorging. Voor de kosten van training wordt een aparte overeenkomst opgesteld.
9.3 Het bedrag is exclusief eventuele kosten voor de dierenarts, hoefsmid, specialisten (chiropractor/fysiotherapeut) en tandarts.

 

10.Geldigheid 

10.1 De ongeldigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van alle andere bepalingen onverlet. 

10.2 Blijkt een bepaling in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldige vervangende bepaling te zijn overeengekomen, die de ongeldige bepaling naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert. 

10.3 Wanneer door Trainers Paard en Gedrag gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Trainers Paard en Gedrag op de directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien Trainers Paard en Gedrags één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst. 

 

11.Geschillen

Trainers Paard en Gedrag en opdrachtgever verklaren hiermee dat het Nederlandse recht exclusief van toepassing is op de gemaakte afspraken.

 

12.Definities 

12.1 Waar in deze tekst “overeenkomst” wordt gebruikt worden tevens geleverde of afgenomen goederen, diensten en schriftelijk opgestelde en ondertekende afspraken bedoeld. 

12.2 Waar in deze tekst “opdrachtgever” wordt gebruikt wordt tevens klant en afnemer bedoeld.